VDO ¹

ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน
( ทีมา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ )


ข่าวกิจกรรมศูนย์สารสนเทศอาเซียน
รักอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโน โลยีสารสนเทศ มหา วิทยาลัยราชภัฏมหาสาร คาม สำนักงานธนารักษ์มหาสารคาม มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ นำหนังสือมอบให้กับ ร.ร.บ้านหนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เพื่อเสริมนิส

สำนักวิทยบริการฯร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม จัดโครงการผ้าป่าหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณโรงเรียนบ้านหนองคูขาด ต.หนอ

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ อำเภอยิ้ม ณ วัดหนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านออกให้บริการ ซึ่งได้รับความสนใจเปภาพบรรยากาศศูุนย์สารสนเทศอาเซียน ( ASEAN Information Center Room)
ห้องอาเซียน
ห้องอาเซียน


Page View
Online
Today Visited
Monthly Visited
Annual Visited
Total
1911
0
19900