VDO ¹

ข่าวกิจกรรมศูนย์สารสนเทศอาเซียน

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน


ศูนย์สารสนเทศอาเซียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ให้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติยา ในวันที่ 4 กรกรฎาคม  2556
 โดยมีกิจกรรมดังนี้
  - แนะนำความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย
    เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
    สังคมวัฒนธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ได้รู้จัก และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน
   นอกจากนี้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของไทยใน 3 เรื่องสำคัญ คือ
   ความรู้ คุณธรรม และทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558 
- ตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวอาเซียน  เช่นรู้จักประวัติความเป็นมาของอาเซียน
   และคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากอาเซียน


06 ก.ย 2556

Page View
Online
Today Visited
Monthly Visited
Annual Visited
Total
18399
0
19900