0

คณะกรรมการจัดการความรู้ 1/2556

Posted by worapat on 17/มิถุนายน/2013 in คณะกรรมการจัดการความรู้(KM)

คณะกรรมการจัดการความรู้ 1/2556

0

เพิ่มปุ่ม Save All ให้กับ Quick Access Toolbars ของ Wod 2010

Posted by orawan on 3/เมษายน/2013 in ชุมชนบรรณารักษ์, มุมความรู้

แถบเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Microsoft Word 2010 ที่ใช้งานได้ง่ายๆ ชุดหนึ่ง เรียกว่า Quick Access Toolbar จะปรากฏมุมด้านบนซ้ายของจอภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่มักใช้บ่อยๆ ปรากฏ เช่น ปุ่ม Save, Undo, Redo

word-quick-access

ทั้งนี้ Word อนุญาตให้เราเพิ่มคำสั่งที่ใช้งานได้บ่อยๆ ลงเพิ่มเติมได้ โดยคำสั่ง Save All เป็นคำสั่งที่อยากแนะนำให้เพิ่มลงไป เนื่องจากหลายครั้งคงต้องทำงานกับเอกสาร Word หลายแฟ้ม และมักจะลืมว่าแฟ้มใดบันทึก แฟ้มใดยังไม่ได้บันทึก การคลิกปุ่มเครื่องมือ Save All จะช่วยให้มั่นใจว่าทุกแฟ้มเอกสารที่เปิดได้ผ่านการบันทึกแน่นอน

การเพิ่มคำสั่ง Save All ทำได้โดย

1) เลื่อนเมาส์ไปชี้ใน Quick Access Toolbar แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Customized Quick Access Toolbar
2) ปรากฏกล่องโต้ตอบ Word Options

word-quick-access1

3) ในช่อง Choose commands from ให้เลือกเป็น Commands Not In The Ribbon จากนั้นเลือกหาคำสั่ง Save All แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อเลือกคำสั่ง Save All ไปไว้ใน Quick Access Toolbar จากนั้นเลื่อนตำแหน่งคำสั่งให้เหมาะสม คลิกปุ่ม OK จะปรากฏปุ่มเครื่องมือ Save All เพิ่มมาดังนี้

word-quick-access2

สามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์เพิ่มคำสั่งอื่นๆ ที่ใช้บ่อยๆ ได้นะครับ

ที่มา : Boonlert Aroonpiboon 

 

0

สรุปการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 มีนาคม 2556

Posted by orawan on 29/มีนาคม/2013 in กิจกรรม

สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบตัวบ่งชี้

สรุปการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุป Best Practice1

0

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)

Posted by worapat on 28/มีนาคม/2013 in ข่าวการประชุม

นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ   ตำแหน่ง หัวหน้าพัสดุ และนางสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีพัสดุ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Procurement)
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Procurement)

0

สรุป โครงการพัฒนา ICT สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Posted by orawan on 27/มีนาคม/2013 in กิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา ICT สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสอบยกระดับมาตรฐานด้วย MOS Cerficate ดังนี้  1. นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร  บรรณารักษ์  2. นางวารุณี ศรีโทโคตร บรรณารักษ์ 3. นางอำพร แก้วสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา

ในการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการติว MOS Microsoft Office Specialist : Micosoft Word สรุปเนื้อหาเข้าติวตามเอกสารที่แนบมา

สรุปคำสั่ง Word ตาม Tab

0

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Posted by orawan on 27/มีนาคม/2013 in ชุมชนบรรณารักษ์, มุมความรู้

การอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

0

รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Posted by orawan on 8/กุมภาพันธ์/2013 in ชุมชนบรรณารักษ์, ดาวน์โหลด

การอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

0

กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต

การตลาด 3.0 ได้พัฒนามาจากเทคโนโลยี Web 1.0 และ 2.0 ซึ่งเคยเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการห้องสมุดในอดีต และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี Web 3.0 ในอนาคต ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงโลกการตลาด ก่อให้เกิดแนวคิดการตลาด 1.0 ที่มุ่งเน้นสินค้าและบริการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการตลาด 2.0 ที่ มุ่งสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วมที่ดีกับลูกค้า ปัจจุบันในยุคการตลาด 3.0 เกิดจากความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะการเติบโตของสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ต้องเข้าถึงความคิดจิตใจของผู้บริโภคและมุ่งเน้นความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของสินค้า เพื่อดึงดูดและครองใจผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจและความผูกพันต่อสินค้าหรือองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

บัญญัติ 10 ประการ ของ Marketing 3.0 (แนวทางเพื่อให้ได้พื้นฐานทางใจของผู้ใช้บริการ)
1. รักในลูกค้า และ เคารพในคู่แข่ง
ลูกค้าคือพระเจ้า ผู้ใช้บริการก็เช่นกัน คู่แข่งคือกระจกสะท้อนตัวตนของเรา
2. สร้างแบรนด์ที่ชัดเจน (DNA + Positioning)
- ค้นหาเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนของห้องสมุด (อาจมาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ) ดึงสิ่งที่ห้องสมุดทำได้ดีที่สุดออกมาเป็นจุดขาย ทำให้ห้องสมุดของเราแตกต่างจากทางเลือกอื่น หรือ ทางเลือกอื่นเป็นอย่างเราไม่ได้
3. ค้นหาลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์จากเรามากที่สุด
- ค้นหาผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ที่สุดให้เจอ ปรับแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสนองตอบความคิด/ความต้องการของกลุ่มนั้น ๆ อย่างเต็มที่
4. ทำให้ลูกค้าค้นหาเราได้ง่าย
- เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด
5. ให้ OFFER ที่คุ้มราคา เหนือความคาดหวัง
- สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการใช้บริการห้องสมุด เช่น เปิดบริการ 24 ชั่วโมง บริการน้ำชา-กาแฟ คือทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าที่นี่มีพร้อมทุกอย่าง มาแล้วไม่ต้องไปที่อื่นอีก หรือเสียดายที่ไม่ได้เข้าใช้ เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้ชีวิต นอกเหนือจากปัญญา
6. เก็บข้อมูลลูกค้าให้ละเอียด
7. เก็บข้อมูลลูกค้าเชิงลึก
8. ทุกธุรกิจคือการบริการ
9. พัฒนากระบวนการให้รวดเร็ว ครบถ้วน แม่นยำ ตรงเวลา
10. พร้อมเปลี่ยนแปลง

การติดตามข้อมูลข่าวสารในโลกยุคใหม่เพื่อการพัฒนาห้องสมุดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในทางการตลาดถือว่าข้อมูลข่าวสารเป็นสินค้า หรือผลผลิตเชิงเศรษฐกิจที่มีค่าเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

ที่มา ; http://km.oas.psu.ac.th/blog/152

0

เคล็ดลับวิธีทำงานให้สนุก 4 วิธี

Posted by Nuntnapas on 29/ตุลาคม/2012 in เกร็ดการทำงาน
1. มองให้เห็นคุณค่าของงาน

การงานทุกอย่างถ้าไม่ใช่อาชีพทุจริต ล้วนแต่มีคุณค่าแฝงอยู่ในการงานทั้งนั้น ดังนั้นขอเพียงแต่คุณรู้จักมองให้เห็นคุณค่าของมัน แล้วสร้างความประทับใจในงานที่คุณทำอย่างสุดซึ้ง ความรักความประทับใจในการงานของคุณนี้เอง ที่จะเป็นพลังใจทำให้คุณสามารถต่อสู้งานที่ยากลำบาก หรือ น่าเบื่อหน่ายต่อไปได้
ย้ำอีกคร้งว่า ขอให้คุณสร้างความภูมิใจในสิ่งที่คุณทำ คือ มีความมั่นใจในงานที่คุณทำว่าเป็นงานที่มีคุณค่า ความรักความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละ ที่จะเป็นพลังใจสำคัญทำให้คุณทำงานของคุณอย่างมีความสุข

2. กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

สร้างอริยาบถของคุณ ให้มีกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวา ทำให้ติดจนเป็นนิสัย คุณก็จะพลอยมีความกระตือรือร้นในการทำงานไปด้วย ความรู้สึกกระตือรือร้นนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ครับ เวลาที่คุณอยู่คนเดียวในห้อง ให้คุณลองทำดูเล่น ๆ ก็ได้ คือ คุณลองทำโน่นทำนี่อย่างเนือย ๆ เฉื่อยแฉะสัก 5 นาที จากนั้นให้เปลี่ยนบุคลิกใหม่คราวนี้ลองทำอะไรต่ออะไรด้วยท่าทีกระฉับเฉงว่อง ไวดูสัก 5 นาที ลองเปรียบเทียบดูสิว่า คุณจะพบว่าความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลยเดียว

3.ฝึกสมาธิกับการงาน 

การงานบางอย่างมันก็ดู น่าเบื่อน่าเซ็ง จริงๆเสียด้วย มันจะไม่น่าเบื่อได้อย่างไร ก็ต้องทำซ้ำ ทำซาก หาความหมายอะไรไม่ได้เลย ทำไปเบื่อไปเมื่อใดจะเลิกงานเสียที ถ้าใครคิดอย่างนี้นาน ๆ จะพาลเป็น โรคประสาท เพราะจิตใจไม่มีความสุขกับการทำงาน ต้องฝืนใจทำไปวัน ๆ

4.สนุกกับการทดลองปรับปรุงคุณภาพของงาน 

การงานทุกอย่างมีเรื่องท้าทายอยู่ในตัวของมันเองเสมอว่า คุณจะสามารถปรับปรุงให้มันมีคุณภาพดีขึ้นได้หรือไม่ ดังนั้นในแต่ละวันที่คุณมาทำงาน คุณอาจสนุกกับการเฟ้นหาปัญหาในที่ทำงานนำมาลองฝึกคิดแก้ไขดู คิดเสียว่าเป็นการท้าทายสติปัญญาของคุณว่าคุณสามารถจะทำได้หรือไม่ อาทิเช่น ทำอย่างไรถึงจะประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา หรือ ทำอย่างไรผลผลิตจึงจะเพิ่มมากขึ้น หรือ ทำอย่างไรจึงจะวางแผนงานให้เป็นลำดับไม่ลัดขั้นตอน ฯลฯ ลองทำเรื่องเหล่านี้ให้มันดูน่าสนุก เหมือนกับเล่นเกมประเภทฝึกสมองลองปัญญาอะไรทำนองนั้น

ที่มา : http://www.d-looks.com/showblog.php?Bid=13299

0

5 ขั้นตอนในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ

Posted by Nutakun on 17/ตุลาคม/2012 in เกร็ดการทำงาน

ในชีวิตการทำงาน หากวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าคน ทักษะสำคัญที่ควรต้องมี นอกเหนือไปจากการทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้ว นั่นคือ ”การบริหารคน” เพราะคุณมีลูกน้องที่ต้องคอยดูแล รับผิดชอบอยู่ด้วย เพื่อให้ระบบการทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างไหลลื่น แต่เนื่องจากความแตกต่างของตัวบุคคล บางครั้งจึงพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี วันนี้เราได้นำเคล็ดลับการบริหารคนให้ได้ผล มาแนะนำให้ทราบกัน

 1. สื่อสารกันให้ชัดเจน

          การสื่อสาร นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยในการบริหารคน เพราะหลายครั้งที่หัวหน้าและลูกน้องสื่อสารกันไม่เข้าใจ ส่งผลให้ทำงานผิดพลาด หรือทำงานซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น จนต้องเสียเวลามานั่งแก้ไขกันในภายหลัง 

 2. อย่าเจ้ากี้เจ้าการมากนัก

          ไม่ต้องทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้คุม ที่คอยสั่งคนนู้นคนนี้ให้ทำอย่างที่ใจตัวเองต้องการ แค่มอบหมาย และคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ ก็พอ เพราะการไปจ้ำจี้จ้ำไชมากเกินไป อาจทำให้พนักงานเกิดความตึงเครียด กดดัน และรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องมาทำงาน ปล่อยให้พวกเขาได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไปจะดีกว่า 

5 ขั้นตอนในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ

 3. รับฟังความเห็นของพนักงาน

          เมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงานของคุณอยากจะแสดงความคิดเห็น หรือเข้ามาขอคำปรึกษา จงเปิดใจรับฟัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เขาพูดอย่างเต็มที่ อย่าทำเป็นไม่สนใจ เพิกเฉย หรือมองว่ามันเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว เพราะอย่างไรแล้วเขาก็เป็นคนของคุณ ผู้ซึ่งคอยช่วยเหลือ และทำให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ฉะนั้น ให้รับฟังเขาเหมือนที่เขาคอยรับฟังคุณเสมอมา

 4. กล่าวชื่นชม

          ทุก ๆ ครั้งที่พนักงานของคุณทำผลงานออกมาได้ดี ให้กล่าวชื่นชมยินดี เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับเขาบ้าง และที่สำคัญยังทำให้พนักงานรู้สึกว่า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับงานนั้นไม่เสียเปล่า เพราะอย่างน้อยคุณก็มองเห็นความสำคัญในตัวเขาอยู่

 5. อย่าด่วนตัดสิน

          ในบางครั้งที่พนักงานของคุณเกิดทำในสิ่งที่นอกเหนือ หรือแตกต่างจากที่คุณมอบหมายไป อย่าเพิ่งโหวกเหวกโวยวายที่เขาไม่ฟังคำสั่ง ให้ลองถามเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้น แล้วลองพิจารณาในมุมกลับกัน ถ้าตัวคุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา คุณจะทำยังไง บางทีก็อาจทำเหมือนกันก็ได้ จริงมั้ย? หากว่าผลการกระทำของพนักงานคุณ มันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรมาก ก็อย่าถือเป็นเรื่องใหญ่ และแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะทำงานชิ้นต่อไปให้ดีขึ้น

          เอาล่ะ เมื่อได้ทราบเคล็ดลับการบริหารคนกันไปแล้ว ยังไงลองนำไปใช้กันดูนะ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในระบบการทำงานของคุณกับพนักงานได้ไม่มากก็น้อย เพราะตราบใดที่ยังร่วมงานกันอยู่ คุณก็คงอยากให้มีบรรยากาศดี ๆ ตลบอบอวลอยู่ในบริษัทใช่ไหมล่ะครับ

Copyright © 2011-2018 KM Corner All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.0.3, from BuyNowShop.com.