หน้าหลัก

โครงการจัดทำห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

หลักการและเหตุผล 
          นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจวบจนปัจจุบันนับเวลาได้  60  ปี ทรงดำรงพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระจริยวัตรงดงาม  มั่นคงในทศพิธราชธรรมพร้อมบริบูรณ์  มีพระราชหฤทัยผูกพันลึกซึ้งกับพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดมา  แม้จะทรงมีพระราชภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เป็นอเนกอนันต์เพียงใด  พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ  ยังคงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร  เพื่อเอาชนะความทุกข์ยากของแผ่นดิน  ยามที่เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมือง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ก็ทรงปลดเปลื้องบรรเทาและคลี่คลายปัญหาด้วยพระปรีชาชาญ  มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราโชบายที่ถูกต้องและแม่นยำ  ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อประชาราษฎร์  มุ่งหวังจะให้ราษฎรทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งจะนำไปสู่ศานติสุขของหมู่ ทวยราษฎร์ในที่สุด  โครงการพัฒนาต่างๆ  จึงเกิดขึ้นนับเป็นพัน ๆ โครงการ  กระจายไปทั่วทุกแห่งของผืนแผ่นดิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยพระบารมีกฤษดาภินิหารกอปรด้วยพระบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงเป็น  “จอมทัพ”

ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหานานัปการของประเทศ  ได้ทรงกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งการทหาร  การเมือง  การสาธารณสุข  เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทรงวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา ให้แก่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย โดยเป็นระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่ปรากฏประสิทธิผลโดยแจ้ง  พระราชทานโครงการต่างๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ซึ่งมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  พระองค์โปรดให้มีการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง วิจัย  แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ  ปัญหา  อุปสรรคของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละชุมชน  แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและการมีสายพระเนตรกว้างไกล  ทรงสามารถมีพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำเหมาะสม  ทรงใส่พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศจากแหล่งต่างๆ  และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพรวมของประเทศ

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและเพิ่มพูนเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตลอดจนความภาคภูมิใจแห่งงานการถ่ายทอดความรู้ เพื่อน้อมนำอนุชนของชาติเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป         ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ          เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในปีพุทธศักราช 2550 นี้   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำห้องเฉลิมพระเกียรติพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้น  โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับพระราชประวัติ  พระราชจริยวัตร  และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
  2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย
          มีห้องเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชน ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า  จำนวน  1  ห้อง

ระยะเวลาดำเนินการ
            ปีงบประมาณ  2550