ฐานข้อมูล E-thesis

 

IR-Web (วิทยานิพนธ์ มรม.) งานวิทยานิพนธ์และวิจัย

เข้าใช้งานได้ที่ http://arcm.rmu.ac.th/~thesis/thesis

Click

 

Thai Thesis (วิทยานิพนธ์ไทย)
ฐานข้อมูลงานวิจัยของไทย รวมงานวิจัยมากกว่า 6,000 เรื่อง เปิดบริการโครงการนำร่อง สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ต และ เกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐบาลเห็นว่าประเทศไทยสมควรมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

TDCหรือ Thai Digital Collectionเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

 

 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.3 ล้านระเบียน <<วิธีการสืบค้น เอกสาร Power Point PPT | เอกสาร PDF SWF >>

 

 ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ขออเชิญท่านสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเว็บไซต์นี้
http://www.thaithesis.org/

 

 


เครือข่าย วิทยานิพนธ์
NETWORKED DIGITAL LIBRARY OF THESES AND DISSERTATIONS

 

 

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของ CD-ROM และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น

 

 

 แหล่งวิทยานิพนธ์อื่นๆ
Cunningham Memorial Library

http://lib.indstate.edu/about/units/reference/dissertations.html

เพื่มเมื่อ: โดย

 

 

 
 

Copyright © 2008 Academic Resources Center RMU, All rights reserved Email : tewarit@rmu.ac.th สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4374-2616 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th