ปรัชญา
สารสนเทศหลากหลาย ก้าวไกลเทคโนโลยี
บริการดีประทับใจ ก้าวไปกับชุมชน

วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน

พันธกิจ
จัดหา รวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบันและชุมชน