ประกันคุณภาพ


ระบบประกันคุณภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำระบบการประกันคุณภาพมาใช้ ดังนี้

Title

Files

ไฟล์ประกอบ pdf
ไฟล์ประกอบ pdf
ไฟล์ประกอบ pdf
ไฟล์ประกอบ pdf

รายงานการประเมินตนเอง 2553 (SAR)
ไฟล์ประกอบ pdf

รายงานการประเมินตนเอง 2552 (SAR)
ไฟล์ประกอบ pdf
รายงานการประเมินตนเอง 2551 (SAR)
ไฟล์ประกอบ pdf

รายงานการประเมินตนเอง 2550 (SAR)
ไฟล์ประกอบ pdf

รายงานการประเมินตนเอง 2549 (SAR)
Improvement Plan (2551 )
ไฟล์ประกอบ pdf
Improvement Plan (2552 )
ไฟล์ประกอบ pdf

Core Value
ไฟล์ประกอบ pdf
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดปี 2555
ไฟล์ประกอบ pdf
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดปี 2556
ไฟล์ประกอบ pdf

= รูปแบบไฟล์ Flash paper (*.swf)
ไฟล์ประกอบ pdf = รูปแบบไฟล์ PDF (*.pdf)
= รูปแบบไฟล์ word (*.doc,docx)