คณะผู้บริหารนางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์.: (ภายใน) 262
E-mail : prapaporn.b@rmu.ac.th


ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล 
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 263
E-mail : nawarat.d@rmu.ac.th
นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E-mail : orawan@rmu.ac.th
อาจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : (ภายใน) 252
E-mail : wutthichai@rmu.ac.th

บุคลากรฝ่ายสำนักงานอำนวยการ
นางภัทรินทร์ น้อยเจริญ
ตำแหน่ง:หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160

- กลุ่มงานอำนวยการ

นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E - mail : sujitrat@rmu.ac.th
นางผ่องศรี ปักสังขาเน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 247
นายบุญมี ราชมูล
ตำแหน่ง : คนงาน

โทรศัพท์ : (ภายใน) 247


บุคลากรฝ่ายห้องสมุด

- กลุ่มงานบริการ

นางณัฏฐกันย์ ชาภูคำ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : (ภายใน) 246
E - mail : nutakun251104@hotmail.co.th
นางนิรมล จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น1

โทรศัพท์ : (ภายใน) 247
นางวารุณี ศรีโทโคตร
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : (ภายใน) 217
E - mail : varunee@rmu.ac.th
   
   

- กลุ่มงานเทคนิค

นางสาวนภัสภรณ์ จันทร์โท
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E - mail : supaporn@rmu.ac.th
นางอำพร แก้วสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (ภายใน) 226
Email : amporn@rmu.ac.th
นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
     

- กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

นางสาวมลทะวรรณ ธรรมจันทา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ : (ภายใน) 247
E - mail :
montawan@rmu.ac.th

นายวรภัทร   อาปะโม
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
โทรศัพท์ :(ภายใน) 225
E-mail:gift- -gift414@hotmail.com

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวสุรางคณา ลอยนอก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : (ภายใน) 250 E-mail: surangkana@rmu.ac.th
นายวีระชัย ทันขวา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : (ภายใน) 250
E-mail: offzz.master@gmail.com

- กลุ่มงานโสตทัศนวัสดุ


นางสาวรัชนี   ลุนหล้า
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : (ภายใน) 259
นายสุวิทย์ สิงหมาตย์
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์ดีด 

โทรศัพท์ : (ภายใน) 259

- กลุ่มงานวิทยพัฒนา

นางชลธิชา อาจประดิษฐ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

โทรศัพท์ : (ภายใน) 141
E - mail : cholticha@rmu.ac.th

นางสาวอัฉราภรณ์ วรวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (ภายใน) 141

E - mail : ann_ann411@hotmail.com

นายประกรง   ประทุมชัย
ตำแหน่ง:คนงาน

โทรศัพท์ : (ภายใน) 141
   
 นายภาดล ธาไธสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : (ภายใน) 141